Eнергийна ефективност

Проект BG16RFOP002-3.002-0158-C01 /01.08.2018 "Повишаване на енергийната ефективност в "Металик" АД”, е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

вижте повече

Партньори