Металик АД Стара Загора

Gas-cutting machine
engineering, production

гр. Стара Загора ул. Промишлена

Повишаване на енергийната ефективност в Металик АД

"Металик" АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-3.002-0158-C01 /01.08.2018  "Повишаване на енергийната ефективност в "Металик" АД”, е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността на Металик АД, чрез намаляване на енергопотреблението и разходите за енергия при основните производствени процеси и разширяване на производствения капацитет. Чрез реализацията му ще се осигурят нови възможности за излизане на международния пазар с крайни изделия.

Проектът е пряко свързан с необходимостта на дружеството да намали разходите си за енергия, да увеличи капацитета си за производство, като очакваният краен ефект от изпълнението на проекта е свързан с:
-    Намаляване на енергоемкостта на производството;
-    Увеличаване на обема на производството, посредством повишената производителност на новото оборудване, който отговаря на обема на заявки;
-    Съкращаване на сроковете за изпълнение на поръчките;
-    Намаляване на обема на бракуваната продукция, посредством използването на ново, модерно и прецизно производствено оборудване.

Очакваните резултати от проекта са:
-    Разширяване на пазарния дял на дружеството на вътрешния и външния пазар;
-    Повишаване конкурентоспособността на произвежданата продукция.

Общият бюджет на проекта възлиза на 4 938 900.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 2 469 450.00 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект  BG16RFOP002-3.002-0158-C01 /01.08.2018  “Повишаване на енергийната ефективност във "Металик" АД”,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Металик” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.