Металик АД Стара Загора

Gas-cutting machine
engineering, production

гр. Стара Загора ул. Промишлена

Металик АД кани на информационен ден за проект "Повишаване на енергийната ефективност"

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА BG16RFOP002-3.002-0158-C01 /01.08.2018  “ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ "МЕТАЛИК" АД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

 

Фирма „Металик” АД  изпълнява проект BG16RFOP002-3.002-0158-C01 /01.08.2018  “Повишаване на енергийната ефективност във "Металик" АД””,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 4 938 900.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 2 469 450.00 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства се осигуряват от бенефициента.

Изпълнението на дейностите по проекта ще бъде представено чрез провеждането на информационен ден, който ще се състои на 03.07.2020 г. от 14:00 ч. в гр. Стара Загора, адрес: кв. „Индустриален“, ул. „Промишлена“, „Металик“ АД

Информационните дни се провеждат с оглед спазване задълженията на бенефициента „Металик” АД  , съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. Събитието е част от изпълнението на мерките за информация и комуникация, при  стойност на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро.

Поканени да присъстват са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център – Стара Загора (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

Надяваме се на Вашето присъствие.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  BG16RFOP002-3.002-0158-C01 /01.08.2018  “Повишаване на енергийната ефективност във "Металик" АД”,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Металик” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.