Металик АД Стара Загора

Gas-cutting machine
engineering, production

гр. Стара Загора ул. Промишлена

Публична покана за доставка на оборудване

04.09.2019 г. Публична покана за доставка на оборудване:

 

Публична покана за Доставка на оборудване по обособени позиции:

ОП 1: Плазморезна машина с пробивна глава - 1 бр.;

ОП 2: 5 осна хоризонтално - вертикална машина - 1 бр.;

ОП 3: Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 бр.

в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0158-C01 /01.08.2018  “Повишаване на енергийната ефективност във "Металик" АД”.

 

Публична покана ПМС 160 Металик АД

Изисквания към офертите ПМС 160

Оферта ПМС 160 Металик АД

Методика за оценка ПМС 160 Металик АД

Декларация на кандидата ПМС 160 Металик АД

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА

Гаранция за добро изпълнение

Договор за доставка